Terms & Conditions

Optionele reservering

Optionele reserveringen kunnen door u geplaatst worden en blijven voor een nader overeen te komen periode van kracht. Indien wij gedurende de optieperiode een tweede aanvraag krijgen, zullen wij contact met u opnemen of u gebruik wilt maken van de optie.

 

Definitieve reservering

Wanneer u een reservering maakt, ontvangt u een schriftelijke offerte. Deze offerte ontvangen wij graag voor akkoord ondertekend retour, waardoor uw reservering definitief wordt.

 

Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

Annuleringsvoorwaarden en wijzigingen

Bij annulering van de gehele of gedeeltelijke bijeenkomst is verschuldigd:
– tot 3 maanden voor aanvang: geen kosten
– tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de totale kosten
– tot 1 maand voor aanvang: 35% van de totale kosten
– tot 2 weken voor aanvang: 60% van de totale kosten
– tot 1 week voor aanvang: 85% van de totale kosten
– minder dan 7 dagen voor aanvang: 100% van de totale kosten
Bij annulering van individuele deelnemers:
Het in het reserveringscontract vermelde aantal deelnemers is uitgangspunt voor de voorbereidingen en berekening. Tot 10 dagen voor aanvang mag u kosteloos 10% afwijken van het in het contract vermelde aantal. Bij een afwijking van meer dan 10% gelden bovenvermelde annuleringsvoorwaarden. Uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het definitieve aantal aan de afdeling reserveringen doorgegeven. Dit aantal geldt als minimumbasis voor facturatie.

 

Voorschot- en betalingsvoorwaarden

Voor iedere bijeenkomst vragen wij een aanbetaling die 14 dagen voor aanvang betaald dient te zijn. De aanbetaling bedraagt 75% van de reserveringswaarde. Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering gebracht worden op de eindfactuur.
De eindfactuur wordt na afloop van de bijeenkomst toegezonden. Wij verzoeken u dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op onze bank- of girorekening. Bank: 14.42.62.894; IBAN: NL39 RABO 0144 2628 94; BIC: RABONL2U; BTW-nummer: NL8154.26.550.B01; KvK Gooi en Eemland: 32112777.
Indien betaling niet binnen 30 dagen plaatsvindt, wordt over het factuurbedrag de wettelijke rente, ex artikel 6:120 BW, in rekening gebracht. Alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de debiteur, indien niet tijdig wordt betaald. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag en tenminste € 30,00.

 

Aansprakelijkheid

Contractant is gehouden tot vergoeding van schade, door de contractant, c.q. diens deelnemers toegebracht aan gebouwen en inventaris van Kontakt der Kontinenten.
Kontakt der Kontinenten is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de goederen of vervoersmiddel(en) van de contractant c.q. diens deelnemers.

of:

De directie van Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V. is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of beschadigingen aan eigendommen van bezoekers.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan eigendom van Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V.  toegebracht door huurder, de gast en degenen die hem vergezellen.

Over door de klant of gast zelf meegebrachte apparatuur / software kan Cursus- en vergadercentrum Domstad in het geheel geen verantwoordelijkheid nemen.

Cursus- en vergadercentrum Domstad draagt zorg voor de door hem geleverde ICT faciliteiten. Indien de geleverde ICT faciliteiten niet naar behoren functioneren is Cursus- en vergadercentrum Domstad slechts gehouden een bedrag in mindering te brengen op de rekening dat niet hoger is dan de reserveringswaarde van die faciliteiten.

 

Dieren

…..